diumenge, 22 de gener del 2012

Les consonants oclusives

Açi teniu  l'enllaç d'una pàgina que mostra les regles d'ortografía de les consonants oclusives. Esperem que siga d'ajuda.


Grup:Yao,Cristina,Priscila,Amaia i RaquelExercicis de pràctica amb el seu soluccionari.


https://accounts.google.com/ServiceLoginAuth#s01Les consonants oclusives
Per recordar què són les oclusives vegeu l’ORTOCAPSA 03. Ara ampliam la informació: els sons oclusius poden ser labials, dentals i velars segons el lloc on s’articula el tancament; i poden ser sonors o sords si produeixen vibració de les cordes vocals o no, i els classificarem segons el quadre:
sordssonors
-labials[p][b]
-dentals[t][d]
-velars[k][g]
a) Els sons labials i dentals quan van entre consonants, sovint emmudeixen: PROMPTE / APARENTMENT
b) Normalment, a final de síl·laba posarem P/ T/ C: APTE/ PLATJA/ ACTE
c) A final de paraula i darrere una vocal tònica posarem un dels sons sords: CAP/ AMIC/ VENUT
d) A final de mot i darrere vocal àtona o consonant, posarem la lletra que trobam en els derivats: LÍQUID (LIQUIDESA)/ CÀSTIG(CASTIGAR) / CORB(AT) / FANG(ÓS) / TARD(ORAL)
e) Els gerundis sempre acaben en –NT, i mai no ho fan en –QUENT o –GUENT: CANTANT / PLOVENT / RIENT / DUENT
f) Els mots acabats en –ETUD/-ITUD s’han d’escriure amb –D final: SOL·LICITUD/ QUIETUD
g) Els adjectius acabats en –ANT/ -ENT, conservaran la T quan es convertesquin en adverbis acabats en –MENT: ELEGANT(MENT)/ PRUDENT(MENT)
h) Hem d’escriure sense T mots com: RAJOLA / COL·LEGI / PASSEJAR (i els verbs acabats en –EJAR)/ CORREGIR/ PREMI/ RAJADA… i els seus derivats.
i) QUAN es refereix al temps - QUANT es refereix a quantitat
TAN davant adjectiu o adverbi - TANT la resta de casos


CASOS ESPECIALS QUE HEM DE RECORDAR
CUP (dipòsit de vi)ALJUBTUBMONOSÍL·LAB
CUB (fig. geomètrica)CABDALCABDELLCABDILL
APTEÒPTICOPTARÒPTIM
ECLIPSIADOPCIÓHIPNÒTICDISSABTE
REVEREND (mossèn)REVERENT (reverència)REGNARSUGGERIR
ACCELERARCÀRRECESPÀRRECOBJECTE
ÀNECFÀSTICPRÉSSECMÀNECGrup: Melani, Carlota, Sergio Soto, Maria, Nubia

1 comentari: