dimarts, 12 de febrer del 2013


1. GRAFIA I SÒ DE R / RR
El sò alveolar vibrant sonor pot ser de dos classes: simple i múltiple.
Dos són les grafies que utilisem per a representar les vibrants alveolars: R/r i RR/rr.

La vibrant simple [r] desapareix en algunes localitats valencianes i en uns casos concrets:
  •  a) Quan la paraula acaba en -r o -r + consonant / consonants:
                                                    pati(r)   vole(r)
                                                    mamprenedo(r)   llogue(r)
                                                    dima(r)ts   dine(r)s
  • b) En els infinitius, quan van seguits d’un pronom dèbil, a vegades inclús assimilant-se a la consonant per la qual comenta el corresponent pronom:
                                                     di(r)-li-ho           conéixe(r)-la
                                                     penja(r)-ne   fregi(r)-lo      
  • Quan es tracta del pronom neutre ho, la  -r  final de l’infinitiu es pot convertir en una verdadera labiodental fricativa [v]:
                                                     penjar-ho   [penğávo]
                                                     dir-ho [dívo]
  • (Igual succeïx quan en lloc d’un infinitiu es tracta del gerundi o del participi de present: la [t] es convertix en [v])
                                                   dient-ho          [diéṃ vo]  ̭
                                                    fent-ho [féṃ vo]  ̭

2. ESCRITURA DE R
2.1  S’escriu r:
  • a) En sò de vibrant simple, [r]:
             - En posició intervocàlica (interior de paraula):  pera, ciri, cara, paret, manera, esperant.
             - En final de sílaba, davant de qualsevol atra consonant (posició de sílaba travada):
                carta, marge, murta, porta, narcòtic.
              - En final de paraula: sur, cuinar, sentir, calor, taronger, pensar.
              - En els grups consonàntics BR, CR, DR, GR, TR, PR:

                 bri, ombra, criminal, sucre, grossa, sogra, drac, padrina, tres, atrevit, prenyada, apretar.
  • b) En sò de vibrant múltiple [r]:
              - En posició inicial de paraula: roda, redó, Rússia, roig, ratolí, rialla.
              - En posició interior de paraula, sempre darrere d’una atra consonant pero pertanyent a                                       .               sílaba distinta; és dir, sense formar grup consonàntic en la consonant  que la precedix.

3. ESCRITURA DE RR
3.1  S’escriu rr: 
           -Sempre en posició intervocàlica (no mai en posició inicial ni darrere d’una altra consonant):
            carrer,  serra, alfarrassar, borrar, botifarra
             -També en les formacions compostes per un prefix acabat en vocal i una paraula escomençada per  r,  esta grafia es duplica per quedar en eixos casos en posició intervocàlica:
              contrarrevolució, suprarrenal, birradial, trirrítmic, antirrobo, monorraïl, plurirruta, extrarradi,                   Vilarreal, Malvarrosa.Raquel Doblaré


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada