dijous, 11 d’octubre del 2012

4- Separa les síl·labes dels mots següents com si haguérem de partir-los a final de ratlla:


vosaltres: vos-al-tres                      oliva:  o-li-va                              reingressar: re-in-gres-sar
il·lusionista: il-lu-si-o-nis-ta           aleshores: a-les-ho-res            aeroport: a-e-ro-port
època: è-po-ca                                desordre: des-or-dre                subaltern: sub-al-tern
aviació: a-vi-a-ci-ó                           benestant: be-nes-tant            inadequat: in-a-de-quat
sobrealiment: so-bre-a-li-ment     transatlàntic: trans-at-làn-tic   reincidents: re-in-ci-dents5- Assenyala els triftongs que hi ha als mots següents (n´hi ha que no tenen):


obliqüeu                                anirem  X
Paraguai                               iaio       X
ieu                                    guaita

( Pablo Salado )

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada