dijous, 11 d’octubre del 2012

Distinció entre diftongs,hiats i triftongs

Tipus de Diftongs


Exemples

Diftongs DECREIXENTS

vocal + i/u
ai, ei, ii,  oi, ui
au, eu, iu, ou, uu
      
aire, rei, boira, cuina
pau, peu, ciutat, coure, duu

Diftongs CREIXENTS

i/u + vocal (en els següents casos)
 
qua, qüe, qüi, quo 
gua, güe, güi, guo     
i +  vocal (a l'inici de paraula)
Entre vocals
quatre, qüestió, ubiqüitat, quota
guant, aigües, pingüí, aiguota
iogurt, iode, hiena, ioga
noia, deia, veuen
Hiats
Te-a-tre, re-al


 di-es, Ma-ri-a, re-li-gi-ó
cu-a, du-es


veí, països

No hi ha una i o una u, necessàries per formar diftongs.

En les combinacions:      consonant+i+a/e/o 
consonant+u+a/e/o  

Un accent o una dièresi marquen la no formació del diftong.
Triftongs

creieu, Paraguai, creueu, guaita, estudieu


Combinació d'un diftong creixent més un de decreixent, o sigui, la combinació dèbil+forta+dèbil.


 
 
( PABLO SALADO )

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada